Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 15:00:23
bod č. 62. - Návrh prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 159 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností R - Servisní a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1015/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

pozemek parc.č. 159

společnosti R-Servisní a.s., sídlo Ostrava - Moravská 
Ostrava, Petra Křičky 3106/14-26, PSČ 702 00, IČO: 278 29 031

za sjednanou kupní cenu ve výši 690.000,- Kč s tím, 
že kupující uhradí statutárnímu městu 
Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve 
výši 1.500,- Kč a náklady na zpracování 
geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného 
břemene ve výši 7.260,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 


1015/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
umístění vodovodního přivaděče OC DN 250 a 
kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks 
ocelových stožárů a odbočného rozvaděče k části 
pozemku:


parc.č. 159 - ostatní plocha, zeleň

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava s:


R - Servisní a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 
Petra Křičky 3106/14-26, PSČ 702 00
IČO: 278 29 031

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření 
kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro