Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:54:40
bod č. 61. - Návrh prodat pozemek v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" a uzavřít kupní smlouvu se společností Vítkovice, výzkum a vývoj - technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1014/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo

prodat pozemek parc. č. 802/83 - orná půda o výměře 25.230 m2, 
oddělený z pozemku parc. č. 802/1 v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov, na základě geometrického plánu č. 
1108-214/2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště 
Nový Jičín pod č. PGP-1733/2015-804 dne 2. 12. 2015, společnosti 
Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace 
a.s., Studenstská 6202/17 708 00 Ostrava -Poruba, IČ:27677257, za 
podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 a 2,předloženého materiálu 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu,


za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako 
správce programu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro