Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:38:13
bod č. 28. - Návrh na výkup pozemků pro investiční akci "Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1000/ZM1418/15          .....             34

1) rozhodlo

koupit pozemek parc. č. 1818/44 - orná půda o výměře 1624 m2, v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,  který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 
1818/29 orná půda na základě geometrického plánu č.  1939-28/2016 zpracovaného 
Petrem  Obloukem, potvrzen   Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Ostrava  dne 17. 2. 2016  pod. č. PGP  396/2016-807, 
který je nedílnou součástí kupní smlouvy od spoluvlastníků,
- MXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXX Ostrava, 
spoluvlastnický  podíl ve výši 1/3
- XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX 29 
Ostrava-Petřkovice, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3
- XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX 30 Ostrava 
Zábřeh, spoluvlastnický  podíl ve výši 1/3
za kupní cenu  649 500,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu
 

1000/ZM1418/15          .....             34

2) rozhodlo

koupit pozemky  parc. č. 1849/4 - orná půda o výměře 357 m2 a  parc. č. 1849/5 
- orná půda o výměře 451 m2, vše v k.ú. Petřkovice u Ostrava, obec Ostrava, 
které vzniknou  oddělením z původního pozemku parc. č. 1849/1 v k.ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava na základě geometrického plánu č.  1939-28/2016 
zpracovaného Petrem  Obloukem, potvrzenen    Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava  dne 17. 2. 2016  pod. 
č. PGP  396/2016-80, od paní XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX Ostrava-Zábřeh, za kupní cenu 323 200,- Kč,  za podmínek 
uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, a 
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro