Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:37:38
bod č. 27. - Návrh koupit pozemek v rámci stavby "Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský most"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0999/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 1343/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, zastavěný 
stavbou cyklostezky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy


za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.950,-Kč

a uzavřít kupní smlouvu s Lesy České republiky, s.p. dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu.


Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:

Předmětný pozemek byl zastavěn stavbou cyklostezky, jejíž 
výstavba byla řádně schválena zastupitelstvem města. 
Stavba cyklostezky byla součástí dotace z ROP Moravskoslezsko ve 
výši 85 % uznatelných nákladů a po dobu 
udržitelnosti je nutné prokázat i majetkoprávní 
vztahy k dotčeným pozemkům. Původně byla na pozemek (parc. č. 1343) po 
dobu realizace cyklostezky uzavřena nájemní smlouva č. 
2678/2010/OI (nájem dodnes činí 2.500,-Kč/rok) s tím, že 
bude zastavěná část pozemku parc. č. 1343/2 po zaměření 
skutečného stavu městem odkoupena.


Na koupi pozemku za cenu obvyklou ve výši 7.250,-Kč dle 
znaleckého posudku vlastník nepřistoupil. Dohodnutá 
kupní cena je nejnižší, za kterou je ochoten pozemek 
prodat.


Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro