Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:36:12
bod č. 24. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0996/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to:


- pozemek parc.č. 1704/2 

- pozemek parc.č. 2620/2,

oba ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Svinov

za

- pozemek parc.č. 1672/1

ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s 
majetkem státu má Povodí Odry, státní 
podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO 70890021


a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


0996/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo

prodat část pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v 
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 
1806-7/2012, vyhotoveného dne 14.5.2012 označená jako pozemek parc.č. 1939/10, 
ost. plocha, jiná plocha, pozemek není svěřen městskému obvodu
do podílového spoluvlastnictví:
XXXXX XXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX XX XXX XX 
XXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4)XXXXX Chudé, datum narození XXXXXXXX, 
bydliště XXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4)XXXXX 
XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4)XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, 
bydliště XXXXXX XXXX XX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4)
za kupní cenu ve výši 2.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro