Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:32:13
bod č. 18. - Návrh na přijetí daru nemovitých věcí - pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od dárce Ing. M.D. a návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0990/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo

o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu na dar nemovitých věcí, a to pozemků v k.ú. Poruba, obec Ostrava:
- parc.č. 2921/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace,- parc.č. 2921/38 - 
ostatní plocha, zeleň,- parc.č. 2921/15 - ostatní plocha, zeleň,- parc.č. 
2921/16 - ostatní plocha, zeleň,- parc.č. 2921/39 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace,- parc.č. 2921/40 - ostatní plocha, zeleň,- parc.č. 2921/42 - 
ostatní plocha, zeleň,- parc.č. 2921/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace,- 
parc.č. 2921/19 - ostatní plocha, zeleň,
a nemovitých věcí - staveb realizovaných v rámci stavby "Výstavba 4 rodinných 
domů v lokalitě Ke Skalce v Ostravě - Porubě", v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a 
to:
- komunikace umístěné na pozemcích parc.č. 2921/37, parc.č. 2921/39 a parc.č. 
2921/41, stavba kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 28/2014/dopr. ze dne 
30.dubna 2014,
- veřejné osvětlení, jedná se o 5 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení 
včetně kabelového vedení veřejného osvětlení, umístěného v pozemcích parc.č. 
2921/15, parc.č. 2921/37, parc.č. 2921/16, parc.č. 2921/42, parc.č. 2921/41 a 
parc.č. 2921/19, stavba kolaudována kolaudačním rozhodnutím č.860/05/výst. ze 
dne 7.12.2006
s dárcem
Ing. MXXXXXXX DXXXXXXXXXbydliště: XX XXXXXX XXXXXXX, 708 00 Ostrava - Poruba


0990/ZM1418/15          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, městskému obvodu Poruba, a to pozemky v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava:

- parc.č. 2921/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc.č. 2921/38 - ostatní plocha, zeleň,

- parc.č. 2921/15 - ostatní plocha, zeleň,

- parc.č. 2921/16 - ostatní plocha, zeleň,

- parc.č. 2921/39 - osatatní plocha, ostatní komunikace,

- parc.č. 2921/40 - ostatní plocha, zeleň,

- parc.č. 2921/42 - ostatní plocha, zeleň,

- parc.č. 2921/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc.č. 2921/19 - ostatní plocha, zeleň,


a stavbu komunikace realizovanou v rámci stavby "Výstavba 4 
rodinných domů v lokalitě Ke Skalce v Ostravě - Porubě", 
umístěnou na pozemcích parc.č. 2921/37, parc.č. 2921/39 a parc.č. 
2921/41 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

za podmínky, že dojde k uzavření darovací smlouvy dle bodu 
1) tohoto usnesení


0990/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo
označit majetek v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Poruba dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro