Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 14:31:40
bod č. 17. - Návrh zrušit bod 1) a změnit bod 3) a 4) usnesení zastupitelstva města č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015, návrh koupit části pozemku p.p.č. 565/2, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0989/ZM1418/15          .....             32

1) rozhodlo
zrušit bod 1) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 
9.9.2015 v plném rozsahu


0989/ZM1418/15          .....             32

2) rozhodlo
změnit bod 3) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 
tak, že se vypouští text:

"1) a"


0989/ZM1418/15          .....             32

3) rozhodlo
změnit bod 4) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 
tak, že se vypouští text:

"1) a"


0989/ZM1418/15          .....             32

4) rozhodlo

koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 565/2, o výměře 164 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 1940-61/2015 ze dne 14.12.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 565/2- 
část pozemku p.p.č. 565/2, o výměře 33 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 
1940-61/2015 ze dne 14.12.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 565/5
od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 3/4)- XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4)
za sjednanou kupní cenu 87.468,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


0989/ZM1418/15          .....             32

5) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, 
uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 4) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


0989/ZM1418/15          .....             32

6) rozhodlo
označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 4) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 4) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro