Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 13:49:45
bod č. 54. - Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0983/ZM1418/15          .....             46

1) rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 
bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům 
účelových dotací dle Přílohy č. 1 
předloženého materiálu v celkové výši 5 409 tis. Kč


0983/ZM1418/15          .....             46

2) rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových 
dotací v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci 
účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a 
Přílohy č. 2 předloženého materiálu


0983/ZM1418/15          .....             46

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- z v y š u j í

neinvestiční transfery


na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140   o 3 349 tis. Kč


na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140   o   245 tis. Kč


na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140   o 1 815 tis. Kč- s n i ž u j í

běžné výdaje


na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140   o 5 409 tis. Kč


0983/ZM1418/15          .....             46

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nehlasoval
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval