Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 13:49:02
bod č. 52. - Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských sportovců za rok 2015 v jednotlivých kategoriích a na poskytnutí finančních darů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0982/ZM1418/15          .....             46

1) rozhodlo
vyhlásit nejlepší Ostravské sportovce za rok 2015 v 
jednotlivých kategoriích:

jednotlivec: Barbora Závadová (Klub plaveckých sportů 
Ostrava, plavání)

talent: Hana Ryšková (Tělovýchovná jednota Ostrava, golf)

handicapovaný jednotlivec: Marie Horváthová 
(Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, stolní tenis)

sportovní osobnost/legenda: Jaroslav Tomáš (volejbal)

sportovní klub: Klub plaveckých sportů Ostrava 
(plavání, ženy)


0982/ZM1418/15          .....             46

2) rozhodlo

o poskytnutí finančního daru jednotlivcům a sportovnímu klubu
jednotlivec Barbora Závadová - finanční dar ve výši 100 tis. Kčnarozena 
XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
talent Hana Ryšková - finanční dar ve výši 100 tis. 
Kčnarozena XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX
handicapovaný jednotlivec Marie Horváthová - finanční dar ve výši 100 tis. 
Kčnarozena XXXXXXXX,  bydliště XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX
Svatava Tomášová - finanční dar ve výši 100 tis. Kčnarozena XXXXXXXXX, bydliště 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXza zesnulého manžela Jaroslava 
Tomáše uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení
sportovní klub Klub plaveckých sportů Ostrava - finanční dar ve výši 100 tis. 
KčIĆO: 60336803, sídlo: Gen.Sochora 1378/10, 708 00 Ostrava-Poruba
a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
finančních darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


0982/ZM1418/15          .....             46

3) rozhodlo
o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu 
Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, se 
sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na 
podporu sociálně slabých účastníků 
olympijských her a úspěšných reprezentantů 
naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 


0982/ZM1418/15          .....             46

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í


neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5492, ORJ 161         o 400 tis. Kč

na § 3419, pol. 5240, ORJ 161         o 100 tis. Kč


s n i ž u j e


rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120         o 500 tis. Kč


0982/ZM1418/15          .....             46

5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
4) tohoto usnesení
Termín: 31.3.2016
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro