Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 13:46:43
bod č. 11. - Návrh na poskytování účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0979/ZM1418/15          .....             46

1) rozhodlo
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 
vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu 
příjemcům účelových dotací dle Přílohy č. 1a 
předloženého materiálu v celkové výši 8 619 tis. Kč

b) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 
vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu 
příjemci účelové dotace Dolní oblasti 
VÍTKOVICE, IČO 75125285, sídlem Ruská 2887/101, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, dle položky 1 Přílohy č. 1b 
předloženého materiálu v celkové výši 14 935 tis. Kč

c) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 
vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu 
příjemci účelové dotace Ostravské univerzitě v 
Ostravě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, 
dle položky 2 Přílohy č. 1b předloženého materiálu v 
celkové výši 10 900 tis. Kč

d) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 
vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu 
subjektům dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, z 
důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 
předloženém materiálu


0979/ZM1418/15          .....             46

2) rozhodlo
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, 
vědy,výzkumu a talentmanagementu mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1a) 
tohoto usnesení a Přílohy č. 1a a Přílohy č. 5 
předloženého materiálu

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, 
výzkumu a talentmanagementu mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemcem účelové dotace Dolní 
oblastí VÍTKOVICE, IČO 75125285, sídlem Ruská 
2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle bodu 1b) tohoto usnesení a 
Přílohy č. 1b a Přílohy č. 3 předloženého materiálu

c) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, 
vědy,výzkumu a talentmanagementu mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemcem účelové dotace Ostravskou univerzitou 
v Ostravě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava 
dle bodu 1c) tohoto usnesení a Přílohy č. 1b a Přílohy č. 
4 předloženého materiálu
 

0979/ZM1418/15          .....             46

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


snižují

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140 
o 34.454 tis. Kč
zvyšují

neinvestiční transfery

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140               
o   415 tis. Kč

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140               
o  1.637 tis. Kč

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140               
o 14.435 tis. Kč

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140               
o 12.800 tis. Kč

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140               
o   144 tis. Kč

na § 3589, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140               
o   840 tis. Kč

na § 3589, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140               
o   202 tis. Kč

na § 3809, pol. 5493, ÚZ 7113, ORJ 140               
o   562 tis. Kč

	 
investiční transfery
na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140           
o   500 tis. Kč

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140           
o  1.600 tis. Kč

na § 3589, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140           
o   360 tis. Kč

na § 3589, pol. 6359, ÚZ 7113, ORJ 140           
o   708 tis. Kč

na § 3809, pol. 6371, ÚZ 7113, ORJ 140           
o   251 tis. Kč


0979/ZM1418/15          .....             46

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro