Zasedání č. 201603 - 15. zasedání zastupitelstva města Dne 23.03.2016 13:41:04
bod č. 10. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Školství
(Poznámka: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0978/ZM1418/15          .....             46

1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti Školství z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným 
v příloze č.1 předloženého materiálu


0978/ZM1418/15          .....             46

2) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu, a to ve výši dle 
přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci 
neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 
usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu


0978/ZM1418/15          .....             46

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                     
o              1 470 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 140

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                     
o               405 tis. Kč

§ 3299, pol. 5221, ÚZ 7107                     
o                80 tis. Kč

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                     
o               305 tis. Kč

§ 3299, pol. 5223, ÚZ 7107                     
o                25 tis. Kč

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                     
o               655 tis. Kč 


0978/ZM1418/15          .....             46

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
T: 31.03.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval