Výsledky hlasování na zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 17.02.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 2. 2016 51 51
2 02. - Určení ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. 2. 2016 51 51
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města 51 51
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 51 51
5 4. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2016 51 14
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 5. - Podání občana P.H. ze dne 6.1.2016 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 6. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 51 48
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
8 29. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
9 38. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015 51 49
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)
10 56. - Odvolání jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., návrh nového jednatele společnosti 51 29
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
11 3. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 7. - Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 51 31
(Pozn: hlasování o doplnění bodu 4) do usnesení)
13 7. - Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 51 33
(Pozn: oddělené hlasování)
14 7. - Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 51 20
(Pozn: hlasování o zástupci do dozorčí rady DPO)
15 7. - Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 51 35
(Pozn: bod 4)
16 7. - Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 51 45
(Pozn: body 1 - 3 usnesení)
17 8. - Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro vybrané projekty v rámci IPRM 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 9. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 10. - Pojmenování nové ulice v katastrálním území Zábřeh nad Odrou názvem „Nákupní“ 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 11. - Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 pro projekt "Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí" 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 39. - Projednání Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko týkajících se čtyř projektů SMO ­ podmínky udržitelnosti 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 54. - Odstoupení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD s.r.o., návrh nového jednatele společnosti 51 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 55. - Odvolání jednatele obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., návrh nového jednatele společnosti 51 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 40. - Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. ­ Uzavření Dodatku č. 1 k "Investiční smlouvě" (Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov) 51 46
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
25 12. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
26 13. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti sociální péče uzavřených s Fondem ohrožených dětí 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
27 41. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže s právnickou osobou PRAPOS 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
28 14. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
29 15. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
30 42. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Pop Academy z.s. 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
31 16. - Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
32 43. - Schválení žádosti Českého olympijského výboru a České olympijské a. s. o dotaci na realizaci projektu Olympijský park Ostrava a schválení podepsání Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského parku a o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostravy 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
33 17. - Návrh na budoucí dar vodovodního řadu, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a budoucí koupi jednotné kanalizace a vodovodu, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s fyzickou osobou a budoucí kupní smlouvy se společností Abano s.r.o. 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 18. - Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Pustkovec 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 19. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Plesná; Návrh nesvěřit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná; Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 51 50
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
36 20. - Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Vítkovice 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 21. - Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ul. K Trojhalí), návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně) 51 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 22. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 23. - Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 782/25, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat a návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 24. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
41 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci, návrh na záměr města neprodat nemovité věci a návrh záměr města směnit nemovité věci, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 51 49
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
42 26. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 27. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 28. - Návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl na nemovité věci a vyhradit si rozhodnutí o jeho prodeji v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 30. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku - fyzickými osobami pro oprávněného SMO 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 31. - Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 32. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností České dráhy, a.s. 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 44. - Fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. 51 51
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
49 45. - Návrh na koupi vodovodů, jednotné kanalizace v ul. Pustkovecká a B. Nikodema v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a uzavření kupních smluv se spol. RD VENEL, s.r.o. a smluv o zřízení služebností s fyzickými osobami 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 46. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 47. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými osobami a fyzickou osobou 51 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 48. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 33. - Návrh: "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016", včetně vyhlášení výběrového řízení 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
54 50. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného břemene a uzavření dodatku ke smlouvě a dohoda o odstoupení od smlouvy v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
55 51. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
56 52. - Návrh na zrušení bodu 3) usnesení zastupitelstva města č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 a návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny" 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
57 53. - "Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2", Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
58 34. - Informace o přijatém usnesení rady města ve věci stanoviska statutárního města Ostravy k možnostem realizace sanace staré ekologické zátěže LAGUNY OSTRAMO 51 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
59 36. - Neposkytnutí dotace - podnět občana 51 48
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
60 37. - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 51 48
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)