Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:56:19
bod č. 52. - Návrh na zrušení bodu 3) usnesení zastupitelstva města č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 a návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0957/ZM1418/14          .....             34
1) ruší
bod 3) svého usnesení č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 ve 
věci uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti 
umístění stavby" v souvislosti se stavbou 
"Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice 
a Lučiny"

0957/ZM1418/14          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti 
umístění stavby" v souvislosti se stavbou 
"Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice 
a Lučiny" mezi vlastníkem:

OKK Koksovny, a.s.
se sídlem: Koksární ulice 1112, 
702 24 Ostrava - Přívoz
IČO: 47675829

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na 
částech pozemků parc.č. 72/11, parc.č. 72/10,parc.č. 50/11 a parc.č. 
72/1 v k.ú Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

0957/ZM1418/14          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného 
břemene" v souvislosti se stavbou "Sportovní a 
zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny" mezi 
povinným:

Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupená z pověření hejtmana kraje,
Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711

a

oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava
IČ: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na 
části pozemku parc.č. 50/13 v k.ú.Slezská Ostrava, obec 
Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro