Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:55:01
bod č. 50. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného břemene a uzavření dodatku ke smlouvě a dohoda o odstoupení od smlouvy v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0955/ZM1418/14          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská" 
mezi budoucím povinným ArcelorMittal Ostrava a.s., 
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO:45193258

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba vodovodu na 
částech pozemků p.č. 2331/2 a p.č. 2331/9 v katastrálním 
území Radvanice a na částech pozemků p.č. 1164, p.č. 
1166/1, p.č. 1181, p.č. 2075 a p.č. 2172 v katastrálním 
území Bartovice, vše obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

0955/ZM1418/14          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Vybavení křižovatky č. 
3030 Výškovická x Pavlovova SSZ" 
mezi budoucím povinným ze služebnosti 
Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1-Nové Město, IČO:70994234

a budoucím oprávněným ze služebnosti

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je uložení kabelu na 
části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním 
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu

0955/ZM1418/14          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Prodloužení 
sběrače B do Radvanic" 
mezi budoucím povinným 
Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO:01312774

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
části pozemku p.č. 4171/1 v katastrálním 
území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 
6 předloženého materiálu

0955/ZM1418/14          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01 - 03, SO 03 - 
Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03.1 - Kanalizační řad"  
mezi vlastníky 
RXXXXXX MXXXXXX, XXXXXXXXX a TXXXXXX MXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXXX 
X XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 530/1, p.č. 
530/8, p.č. 531/1 a p.č. 531/2 v katastrálním území Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

0955/ZM1418/14          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Dodatek č.2" ke "Smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 
č.2889/2008/OI ve znění "Dodatku č.1" 2889D1/2010/OI v 
souvislosti se stavbou "Odkanalizování jižní 
části Svinova" mezi budoucím povinným Povodím 
Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, 
IČO:70890021

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
částech pozemků p.č. 3105, p.č. 3106/1, p.č. 1018/2 a nově na 
části pozemku p.č. 1019/2 a p.č. 1018/3 v katastrálním 
území Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu

0955/ZM1418/14          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. 
Želivského, Na Rovince" mezi vlastníkem CTP Property II, 
a.s., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28073207

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na 
částech pozemků p.č. 357/8, p.č. 3150/2 a p.č. 3150/1 v 
katastrálním území Hrabová, obec Ostrava dle 
přílohy č. 14 předloženého materiálu.

0955/ZM1418/14          .....             34
7) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. 
Želivského, Na Rovince" mezi vlastníkem CTP Property IV, 
spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 25133993

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na 
částech pozemků p.č. 357/25 v katastrálním 
území Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 15 
předloženého materiálu.

0955/ZM1418/14          .....             34
8) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. 
Želivského, Na Rovince" mezi vlastníkem CTP Invest, spol. s 
r.o., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 26166453

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na 
částech pozemků p.č. 357/10, p.č. 375/1, p.č. 3147/7, p.č. 3150/3 a p.č. 
375/3 v katastrálním území Hrabová, obec 
Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu.

0955/ZM1418/14          .....             34
9) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. 
Želivského, Na Rovince" mezi vlastníkem CTP Property XIV, 
spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28136900

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na 
části pozemku p.č. 3147/6 v katastrálním 
území Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu.

0955/ZM1418/14          .....             34
10) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. 
Želivského, Na Rovince" mezi vlastníkem CTP Property XXI, 
spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28143990

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na 
části pozemku p.č. 357/52 v katastrálním 
území Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu.

0955/ZM1418/14          .....             34
11) rozhodlo
rozhodnout o odstoupení od "Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" dle 
přílohy č. 20 tohoto materiálu v souvislosti se stavbou 
"Vodovodní řady park Milady Horákové" mezi 
budoucím povinným Moravskoslezským krajem, ul. 
28.října 117, 70218 Ostrava, IČO: 70890692

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba vodovodního 
řadu na části pozemku p.č. 3594/13 v katastrálním 
území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 
19 předloženého materiálu.
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro