Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:51:40
bod č. 47. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými osobami a fyzickou osobou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0952/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti – zřízení, provozování a 
údržby vodovodního řadu k pozemku:

- parc. č. 1688/1 – ostatní plocha, dráha
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,

s budoucím povinným ze služebnosti:

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00
IČO 70994234,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0952/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti - umístění, provozování a údržby 
vodovodního řadu k pozemkům:

parc. č. 1336/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 1337/1 – ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 1340 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 1341 – ostatní plocha, jiná plocha,
všechny v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava,

s vlastníkem pozemků:

ArcelorMittal Ostrava a.s.
se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, 
doručovací číslo 707 02
IČO: 451 93 258,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0952/ZM1418/14          .....             32
3) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu 
k pozemku:
parc. č. 1336/7 ? ostatní plocha, ostatní komunikace,v k. ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava,
s vlastníkem pozemku:
XXX XXXXXX,
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro