Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 14:50:37
bod č. 45. - Návrh na koupi vodovodů, jednotné kanalizace v ul. Pustkovecká a B. Nikodema v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a uzavření kupních smluv se spol. RD VENEL, s.r.o. a smluv o zřízení služebností s fyzickými osobami
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0950/ZM1418/14          .....             32
1) rozhodlo
o koupi vodohospodářských staveb viz příloha č. 1A a č.1B 
předloženého materiálu na ul. Pustkovecká, v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, a to:

vodovodu DN 80 v celkové délce 77,7 m, uloženého v 
pozemcích:

- parc.č.4161/3 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/4 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/5 – ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/6 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/9 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/10 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/11 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4162/19 - zahrada,
- parc.č.4162/24 - zahrada,
- parc.č.4162/23 – zahrada,

kanalizace jednotné DN 300 v celkové délce 98,75 m, 
uložené v pozemcích:

- parc.č.4160/5 - zahrada,
- parc.č.4161/3 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4161/2 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4162/27 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4165/3 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4162/3 - ostatní plocha, jiná plocha,

za dohodnutou celkovou kupní cenu 2 Kč + DPH v zákonné 
výši, z toho:

- vodovod DN 80 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné 
výši
- kanalizace jednotná DN 300 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v 
zákonné výši

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

s prodávajícím
RD VENEL, s.r.o.
se sídlem Ostrava – Poruba, Slavíkova 6143, PSČ 708 00,
IČO: 640 87 824

Stavby byly realizovány v rámci stavby 
"Inženýrské sítě pro 6 RD na ul. 
Pustkovecká, Ostrava, Pustkovec".

0950/ZM1418/14          .....             32
2) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizace jednotné DN 300, vodovodu DN 80 k částem 
pozemků:
parc. č. 4160/5 ? zahrada,parc. č. 4161/3 ? ostatní plocha, jiná plocha,oba v 
k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemků:
manželéXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX,oba bydliště XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 
300 a vodovodu DN 80 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
3) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizace jednotné DN 300 k částem pozemků:
parc. č. 4161/2 ? ostatní plocha, jiná plocha,parc. č. 4162/27 ? ostatní 
plocha, jiná plocha,parc. č. 4165/3 ? ostatní plocha, jiná plocha,všechny v k. 
ú. Pustkovec, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků:
manželé XXXX XXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/10,

manželé XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/10,

manželé XXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/10,

manželé XXXX XXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/10,

manželé XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/10,

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX,
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
podíl ve výši 1/10,

manželé XXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/10,

XXXXXXXX XXXXXXXX
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
podíl ve výši 1/10,

XXXX XXXXX XXXXXXXX,
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
podíl ve výši 1/10,

XXXX XXXXX XXXXXXXX
bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
podíl ve výši 1/10,

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 
300 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) 
tohoto usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
4) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4161/4 ? ostatní plocha, jiná plocha,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
s vlastníky pozemku:
manželé
XXXX XXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
5) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4161/5 ? ostatní plocha, jiná plocha,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
s vlastníky pozemku:
manželéXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX,oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
6) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4161/6 ? ostatní plocha, jiná plocha,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
s vlastníky pozemku:
manželé
XXXX XXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXX,
oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
7) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4161/9 ? ostatní plocha, jiná plocha,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
s vlastníkem pozemku:
XXXXXXXX XXXXXXX,
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
8) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4161/10 ? ostatní plocha, jiná plocha,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
s vlastníky pozemku:
manželéXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXX,oba bydliště XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
9) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4161/11 ? ostatní plocha, jiná plocha,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
s vlastníkem pozemku:
XXXX XXXXX XXXXXXXXX
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
10) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k částem pozemků:
parc. č. 4161/1 ? ostatní plocha, jiná plocha,parc. č. 4162/19 ? zahrada,parc. 
č. 4162/24 ? zahrada,všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem 
pozemků:
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX,
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
11) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizace jednotné DN 300 a vodovodu DN 80 k částem 
pozemků:
parc. č. 4162/3 ? ostatní plocha, jiná plocha,parc. č. 4162/23 ? zahrada,oba v 
k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků:
XXXX XXXXX XXXXXXXXbydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 
300 a vodovodu DN 80 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
12) rozhodlo
o koupi vodohospodářských staveb viz příloha č. 13A, č. 
13B předloženého materiálu na ul. Bedřicha Nikodéma, v 
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to:

vodovodu DN 80 v celkové délce 83,80 m, uloženého v 
pozemcích:

- parc.č.4081/75 - zahrada,
- parc.č.4081/76 - zahrada,
- parc.č.4081/77 - zahrada,
- parc.č.4081/78 - zahrada,
- parc.č.4081/82 - zahrada,
- parc.č.4081/65 - zahrada,
- parc.č.4081/63 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č.4162/2 – zahrada,

kanalizace jednotné DN 250 v celkové délce 29 m, 
uložené v pozemcích:
- parc.č.4081/75 - zahrada,
- parc.č.4081/76 - zahrada,
- parc.č.4081/77 - zahrada,

za dohodnutou celkovou kupní cenu 2,- Kč + DPH v zákonné 
výši, z toho:

- vodovod DN 80 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné 
výši

- kanalizace jednotná DN 300 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v 
zákonné výši

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.14 
předloženého materiálu

s prodávajícím
RD VENEL, s.r.o.
se sídlem Ostrava – Poruba, Slavíkova 6143, PSČ 708 00,
IČO: 640 87 824

Stavební objekty byly realizovány v rámci stavby 
"Inženýrské sítě pro 6 RD na ul. Bedřicha 
Nikodéma, Ostrava - Pustkovec".

0950/ZM1418/14          .....             32
13) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4081/79 ? zahrada,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem:
XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
14) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80, kanalizace jednotné DN 250 k částem 
pozemků:
parc. č. 4081/75 ? zahrada,parc. č. 4081/76 ? zahrada,parc. č. 4081/77 ? 
zahrada,všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků:
XXXX XXXX XXXXX
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
podíl ve výši 1/6,

XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXXXX,podíl ve výši 1/6,

manželé
XXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
SJM podíl ve výši 1/6,

manželé
XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX
oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/6,

XXXX XXXXX XXXXXX,
bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
podíl ve výši 1/6,

XXXXX XXXXXXXXX
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
podíl ve výši 1/6,

za jednorázovou úplatu ve výši 1.200,-Kč,
dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a 
kanalizaci jednotné DN 250 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy 
uvedené v bodě 12) tohoto usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
15) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k částem pozemků:
parc. č. 4081/78 ? zahrada,parc. č. 4081/82 ? zahrada,oba v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, s vlastníky pozemků:
manželé
XXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 17 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
16) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku:
parc. č. 4081/65 ? zahrada,v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem 
pozemku:
XXXXX XXXXXXXX
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto 
usnesení

0950/ZM1418/14          .....             32
17) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodu DN 80 k částem pozemků:
parc. č. 4081/63 ? zahrada,parc. č. 4162/2 ? zahrada,parc. č. 4162/23 ? 
zahrada,všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků:
XXXX XXXXX XXXXXXXXbydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč,
dle přílohy č. 19 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na 
statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto 
usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro