Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 13:34:26
bod č. 15. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0930/ZM1418/14          .....             31
1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu z důvodu vyřazení 
žádostí z výběrového řízení pro 
nesplnění formálních náležitostí

0930/ZM1418/14          .....             31
2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu z věcných důvodů

0930/ZM1418/14          .....             31
3) si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům 
uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

0930/ZM1418/14          .....             31
4) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 
předloženého materiálu, a to ve výši dle 
přílohy č. 3, a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci 
neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 
usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

0930/ZM1418/14          .....             31
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101  o 11 430 tis. Kč

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117  o 22 730 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7117  o 2 500 tis. Kč

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7117  o 730 tis. Kč

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101  o 1 710 tis. Kč

na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101  o 150 tis. Kč

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101  o 150 tis. Kč

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101  o 1.055 tis. Kč

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7117  o 6 000 tis. Kč

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101  o 60 tis. Kč

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101  o 20 tis. Kč

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7117  o 3 500 tis. Kč

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101  o 3 015 tis. Kč

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101  o 100 tis. Kč

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7101  o 115 tis. Kč

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101  o 100 tis. Kč

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101  o 490 tis. Kč

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101  o 260 tis. Kč

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101  o 80 tis. Kč

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101  o 270 tis. Kč

na § 3316, pol. 5223, ÚZ 7101  o 150 tis. Kč

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101  o 120 tis. Kč

na § 3316, pol. 5493, ÚZ 7101  o 30 tis. Kč

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101  o 350 tis. Kč

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4259 o 50 tis. Kč

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101  o 390 tis. Kč

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101  o 100 tis. Kč

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101  o 1 920 tis. Kč

na § 3319, pol. 5223, ÚZ 7101  o 30 tis. Kč

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101  o 385 tis. Kč

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7117  o 2 000 tis. Kč

na § 3322, pol. 5229, ÚZ 7117  o 8 000 tis. Kč


neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101  o 40 tis. Kč

na § 3315, pol. 5332, ÚZ 7101  o 60 tis. Kč

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101  o 150 tis. Kč

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101  o 80 tis. Kč


0930/ZM1418/14          .....             31
6) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro