Zasedání č. 201602 - 14. zasedání zastupitelstva města Dne 17.02.2016 13:26:47
bod č. 14. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0929/ZM1418/14          .....             31
1) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu z důvodu vyřazení 
žádostí z výběrového řízení pro 
nesplnění formálních náležitostí

0929/ZM1418/14          .....             31
2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu z věcných důvodů

0929/ZM1418/14          .....             31
3) si vyhrazuje
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 
50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 
materiálu

0929/ZM1418/14          .....             31
4) rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 
předloženého materiálu, a to ve výši dle 
přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci 
neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 
usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

0929/ZM1418/14          .....             31
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                    
           o     1 301 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                     
             o      40 tis. Kč

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                     
             o      90 tis. Kč

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                     
             o     180 tis. Kč

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                     
             o      95 tis. Kč

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                
        o      60 tis. Kč

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                
        o      60 tis. Kč

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                     
             o     776 tis. Kč

0929/ZM1418/14          .....             31
6) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 29.02.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro