Výsledky hlasování na zasedání č. 201601 - 13. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 20.01.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 1. 2016 51 51
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 0b. - Určení ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. 1. 2016 51 50
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města 51 51
4 19. - Návrh na změnu ve složení rady města 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
5 19. - Návrh na změnu ve složení rady města 51 39
(Pozn: volba veřejná)
6 19. - Návrh na změnu ve složení rady města 51 33
(Pozn: volba členky rady města)
7 1. - Informace o činnosti orgánů města 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 3. - Podnět občana statutárního města Ostravy 51 7
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky o původním návrhu usnesení )
9 3. - Podnět občana statutárního města Ostravy 51 31
(Pozn: hlasování o návrhu primátora na rozšíření usnesení)
10 4. - Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS" 51 32
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 21. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 24. - Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava 51 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 5. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 6. - Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 24.000,- Kč RNDr. T. R., dceři generálporučíka ve výslužbě Ing. M. K. 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 7. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za II. pololetí roku 2015 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 8. - Navržení členů představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 9. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci projektu statutárního města Ostravy "Pořízení vozidel pro sociální služby" 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 20. - Návrh na změnu ve složení výborů kontrolního, finančního, statutového a výboru pro udělování čestného občanství a cen města 51 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 22. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 23. - Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu SMO, č. 2799/2013/OER na realizaci projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK", který nově obsahuje návratnou finanční výpomoc z rozpočtu SMO 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 25. - Návrh na odvolání a volbu členů v orgánech společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy a návrh na změnu společenských smluv (stanov) společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy ve věci změny počtu členů dozorčích rad 52 47
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
22 10. - Úpravy závazných ukazatelů za rok 2015 u Domova Korýtko, p.o. 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
23 26. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
24 27. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "William Shakespeare - OSTRAVA 2016" 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
25 28. - Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o změnu podmínek použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
26 29. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pro Mistrovství České republiky mužů a žen v halové atletice 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi městem Ostravou a Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z. s. 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
27 11. - Návrh dohody na vypořádání právních vztahů k věcem nacházejícím se v areálu stadionu Bazaly 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
28 12. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje pro oprávněného statutární město Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 13. - Návrh na výkup pozemků pro investiční akci "Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole", v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 52 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 14. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 15. - Návrh na odejmutí věcí movitých ze svěření městskému obvodu Ostrava - Jih; návrh na záměr darování věcí nemovitých v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 16. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 17. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 30. - Návrh na odejmutí nemovité věci ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 32. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 33. - Veřejná zakázka "Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce III", poř. č. 222/2015" 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
37 34. - Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
38 18. - Úprava závazných ukazatelů r. 2015 52 49
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
39 35. - Úprava závazných ukazatelů r. 2015 - dodatek 52 51
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
40 36. - Poskytnutí daru 52 47
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
41 37. - Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2015 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Simona Piperková, předsedkyně finančního výboru)