Výsledky hlasování na zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 16.12.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 12. 2015 53 53
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 02. - Určení ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. 12. 2015 53 52
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města 53 53
4 04. - Návrh na změnu ve složení rady města 53 33
(Pozn: Hlasování o bodech 1) až 3) usnesení)
5 04. - Návrh na změnu ve složení rady města 53 40
(Pozn: Hlasování o veřejné volbě)
6 04. - Návrh na změnu ve složení rady města 53 33
(Pozn: Volba Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstkem primátora - bod 4) usnesení)
7 04. - Návrh na změnu ve složení rady města 53 33
(Pozn: Hlasování o bodech 5) až 14) usnesení s úpravou v bodě 14))
8 1. - Informace o činnosti orgánů města 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 5. - Podnět R.P. občana statutárního města Ostravy 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 40. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. 14/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 53. - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 53 53
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
12 56. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 53 52
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
13 3. - Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2015 k financování výdajů v roce 2016 53 52
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
14 4. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 53 45
(Pozn: Předkládají: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, a Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
15 6. - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 7. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2816/2013/OER o poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 8. - Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 9. - Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Poruba o poskytnutí mimořádných peněžních prostředků na realizaci projektu „Sportovní příprava a účast v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené starších žákyň" 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 10. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 41. - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2016) 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 42. - Změna usnesení č. 0623/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 (Smlouva o finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s Roma Education Fund) 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 43. - Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z. s. o změnu termínu použití a vyúčtování poskytnuté investiční dotace 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 11. - Návrh na úpravu závazného ukazatele právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace o 20.487 tis. Kč 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
24 12. - Návrh dodatků k poskytnutým víceletým neinvestičním dotacím na období 2015-2018 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
25 44. - Schválení záměru zpracování dokumentu Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostrava na období 2016-2020 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
26 13. - Schválení úpravy závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků městským organizacím z oblasti kultury na rok 2015 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
27 14. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o. - změna termínu použití dotace 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
28 15. - Uznání dluhu a dohoda o splátkách 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
29 16. - Návrh na přijetí daru vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s dárcem a povinným DIAMO, s.p. 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
30 17. - Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 1766 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
31 18. - Návrh nenabýt pozemky a komunikace nacházející se na těchto pozemcích v areálu Koblov v k.ú. Koblov, obec Ostrava a v areálu Alexander v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava od vlastníka České republiky-DIAMO, státní podnik 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
32 19. - Návrh na svěření majetku městským obvodům Mariánské Hory a Hulváky a Polanka nad Odrou 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
33 20. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
34 21. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa" 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
35 22. - Návrh prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
36 23. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou za k.ú. Koblov, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
37 24. - Návrh na záměr města prodat či neprodat část pozemku parc.č. 849/17 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
38 25. - Návrh na záměr města neprodat části pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
39 26. - Návrh na záměr města neprodat pozemky (lokalita Sládkova), návrh na záměr města směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
40 27. - Návrh na záměr města neprodat a nesvěřit nemovité věci, v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nádražní, Jurečkova) 52 22
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Macháčka na oddělené hlasování)
41 27. - Návrh na záměr města neprodat a nesvěřit nemovité věci, v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nádražní, Jurečkova) 52 39
42 28. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek parc.č. 630/3 v k.ú. Vítkovice 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
43 29. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
44 30. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Vítkovice 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
45 31. - Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků Moravskoslezský kraj, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku SŽDC, s.o. a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku ŘSD pro oprávněného SMO 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
46 32. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti se společností Tesařská, s.r.o. 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
47 33. - Návrh na uzavření kupní smlouvy k pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava s ČR-ÚZSVM 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
48 34. - Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů 52 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
49 35. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0421/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 a návrh na výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
50 36. - Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko - projekt "Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa" 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
51 45. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 52 45
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
52 46. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ,obec Ostrava 52 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
53 47. - Návrh prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec Ostrava 52 16
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Palyzy )
54 47. - Návrh prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec Ostrava 52 34
55 48. - Návrh neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
56 59. - Návrh na změnu usnesení č. 0768/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 - prodej pozemků pod komunikací ul. Mostní v K.ú. Hrabová, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
57 60. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
58 61. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 52 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
59 49. - Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn 52 35
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
60 50. - Žádost ÚMOb Michálkovice o zařazení finančních prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování kanalizačních stok v Ostravě - Michálkovicích a vyčlenění těchto stok ze stavby "Plošná kanalizace Michálkovice" 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
61 51. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 ke stavbě "Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12" a "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa" v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
62 52. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
63 37. - Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí správy hřbitovů městským obvodům 52 47
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
64 38. - Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu 52 46
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
65 39. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 52 50
(Pozn: Předkládá: Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
66 54. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 16 52 50
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
67 55. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 52 44
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
68 57. - Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu - dodatek 52 51
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
69 58. - Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační 52 50
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)