Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:53:51
bod č. 61. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0857/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
prodat část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 653/1 -  
trvalý travní porost o výměře 7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec, která je dle geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 
15.3.2015 dále označena jako pozemek p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu ve výši 174.834,- Kča uzavřít kupní smlouvu dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu
 
0857/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
neprodat část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy  p.p.č. 653/1 
-  trvalý travní porost o výměře 7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec, která je dle geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 
15.3.2015 dále označena jako pozemek p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost

a)  do podílového spoluvlastnictví XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX,  rok  narození XXXXX  oba bydliště XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX 
XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX b)  do společného jmění manželů XXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště XXXXXX XXXXX 
XX XXXX XXX XX 

0857/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec 
pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, a to:
- část pozemku p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost o 
výměře 454 m2, která je dle geometrického plánu č. 
1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 653/4 - 
trvalý travní porost 
- část pozemku p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost o 
výměře 116 m2, která je dle geometrického plánu č. 
1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 653/5 - 
trvalý travní porost 
obci Hutisko-Solanec, 756 62 Hutisko-Solanec 512, IČO: 003 03 836

za sjednanou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč, z toho:
- kupní cena pozemku p.p.č. 653/4 činí 8.000,- Kč
- kupní cena pozemku p.p.č. 653/5 činí 2.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nehlasoval Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro