Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:46:19
bod č. 48. - Návrh neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0854/ZM1418/12          .....             32
1) projednalo
žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, 
sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4, 
týkající se projednání návrhu 
kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej nemovitých 
věcí v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina

0854/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec 
Vřesina, a to pozemky:

- parc.č. 1174/6
- parc.č. 1698/14
- parc.č. 1698/15
- parc.č. 1698/17
- parc.č. 1701/4
- parc.č. 1701/6
- parc.č. 1701/9
- parc.č.1701/11
- parc.č. 1701/12
- parc.č. 1705/6
- parc.č. 1709/49
- parc.č. 1709/50
- parc.č. 1715/34
- parc.č. 1715/35
- parc.č. 1717/2
- parc.č. 1717/4
- parc.č. 1717/5
- parc.č. 1717/9
- parc.č. 1717/10
- parc.č. 1717/11
- parc.č. 1717/12
- parc.č. 1717/13
- parc.č. 1717/15
- parc.č. 1717/16
- parc.č. 1719/7
- parc.č. 1719/8
- parc.č. 1719/9
- parc.č. 1719/10
- parc.č. 1719/11
- parc.č. 1719/37
- parc.č. 1719/38
- parc.č. 1719/39
- parc.č. 1720/2
- parc.č. 1722/3
- parc.č. 1753/65
- parc.č. 1760/2
- parc.č. 1760/3
- parc.č. 2130/27
- parc.č. 2130/29
- parc.č. 2130/30
- parc.č. 2137/2
- parc.č. 2137/7
- parc.č. 2137/15
- parc.č. 2137/19
- parc.č. 2137/20
- parc.č. 2137/21
- parc.č. 2137/24
- parc.č. 2137/25
- parc.č. 2137/26
- parc.č. 2137/28
- parc.č. 2137/29
- parc.č. 2137/31
- parc.č. 2137/36
- parc.č. 2137/39
- parc.č .2137/40
- parc.č. 2137/42
- parc.č. 2522/1
- parc.č. 2522/2
- parc.č. 2522/3
- parc.č. 2522/4
- parc.č. 2522/5
- parc.č. 2522/6
- parc.č. 2522/7
- parc.č. 2522/8
- parc.č. 2522/10
- parc.č. 2522/11
- parc.č. 2522/12
- parc.č. 2522/13
- parc.č. 2522/14
- parc.č. 2523/1
- parc.č. 2523/2
- parc.č. 2523/3
- parc.č. 2523/5
- parc.č. 2523/6

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlo Na 
Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4, za kupní cenu 7.389.960,-Kč 
a neuzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 1/5 
předloženého materiálu

Odchylku od kupní ceny, která není v daném 
místě a čase obvyklá, není možné řádně 
zdůvodnit.

0854/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
uložit Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
majetkového 

písemně vyzvalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 
65993390, sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4, aby 
požádalo Ministerstvo financí o udělení předchozího 
souhlasu ke sjednání kupní ceny při úplatném 
nabývání pozemků uvedených v bodě 2) tohoto 
usnesení za cenu v čase a místě obvyklou, a to ve 
výši stanovené znaleckým posudkem č. 22-15 ze dne 
23.9.2015, zpracovaným obchodní společností ALFA 
znalecká s.r.o., tj. celkem 24.330.900,- Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro