Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:41:26
bod č. 47. - Návrh prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0853/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu včetně součástí a 
příslušenství, a to:
- pozemek parc. č. 291 jehož součástí je stavba čp. 491
- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 491
- pozemek parc. č. 293 včetně betonového hřiště - sportoviště, 
zpevněné plochy - účelové (obslužné) komunikace sloužící pro 
příjezd k budově, parkovací plochy u budovy  a oplocení pozemku

za účelem provozování vzdělávacího zařízení

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 11 280 000,- Kč, a to

do společného jmění manželů XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX., datum narození XXXXXXXX a 
Ing. XXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, oba bydliště: XXXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, spoluvlastnický podíl 1/2, za kupní cenu ve výši 
5.640.000,- Kč
a
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště: XXXXXXXXXX 
XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, spoluvlastnický podíl 1/2, za kupní cenu ve výši 
5.640.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného předkupního práva dle 
přílohy č. 2  předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 34 Proti: 4 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 9)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval