Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:32:06
bod č. 46. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ,obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0852/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
zrušit své usnesení č. 1430/ZM1014/20, bod 2) ze dne 
5.12.2012 (prodej pozemku p.p.č. 460/23 - ost. plocha, jiná plocha v 
k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava) nesvěřený městskému 
obvodu Vítkovice

0852/ZM1418/12          .....             32
2) projednalo
žádost pana XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 1969,
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 
o prodej níže uvedených nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, nesvěřených městskému obvodu Vítkovice, a to:
- pozemku p.p.č. 460/23 
- pozemku p.č.st. 4378
- pozemku p.č.st. 4959
s tím, že pan XXXXXXXXX 
požaduje prodat pozemek p.p.č. 460/23 za sníženou kupní cenu, než je cena 
obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 3230-17/2015 ze dne 5.2.2015 znalce 
XXXXXXXXXX XXXXXX ve výši 481.600,- Kč, a to za kupní cenu ve výši 240.800,- Kč
 
0852/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
prodat  pozemek p.č.st. 4959 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Vítkovice
panu   XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok  narození  XXXXX   
bydliště  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX
za  cenu obvyklou ve výši 18.400,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5  předloženého materiálu
s tím,  že  uvedený  pozemek  v  rámci  předkupního  práva  bude  
nabídnut  panu  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX,
bydliště XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu Vítkovice, a to:
- pozemek p.p.č. 460/23
- pozemek p.č.st. 4378
včetně příslušenství na pozemku  p.p.č. 460/23 v k.ú. Zábřeh-VŽ, a to 
venkovních úprav (plot z kovových profilů a vrata ocelová z profilů)
panu  XXXXXXX XXXXXXXXXXX,  rok  narození XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX
za  cenu obvyklou ve výši 547.600,- Kč, z toho:
- kupní cena pozemku p.p.č. 460/23 činí ........................ 481.600,- Kč
- kupní cena pozemku p.č.st. 4378 činí .............................20.800,- Kč
- venkovní úpravy na pozemku p.p.č. 460/23 činí .............45.200,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
za podmínky,  že obě kupní smlouvy s panem XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
budou uzavřeny současně 

0852/ZM1418/12          .....             32
4) rozhodlo
o učinění nabídky na využití předkupního práva na odkoupení pozemku p.č.st. 
4959 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřeného městskému obvodu Vítkovice s termínem pro vyjádření do 14 dnů ode 
dne doručení této nabídky
panu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 1935, 
bydliště XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX
za cenu obvyklou ve výši 18.400,- Kč
a  uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro