Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:27:56
bod č. 32. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti se společností Tesařská, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0846/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – 
zřízení, provozování a údržby 
vodovodního řadu d 225 a o právu provést stavbu k pozemku:

- parc. č. 1115/2 – ostatní plocha, zeleň
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

s budoucím povinným:
Asental Land, s.r.o.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00
IČO 277 69 143

a

s investorem:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Nádražní 28/3114, PSČ 72971
IČO 451 93 673,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0846/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti – zřízení, provozování a 
údržby vodovodního řadu k pozemku:

- p. p. č. 1149/2 – ostatní plocha, dráha
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

s budoucím povinným ze služebnosti:

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00
IČO 70994234

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0846/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
zřízení, provozování, vstupování a 
vjíždění v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a 
odstraněním vodovodního řadu D 110 k pozemku:

- parc. č. 2029/1 – trvalý travní porost
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

s budoucím povinným:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO 01312774

a

s investorem:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Nádražní 28/3114, PSČ 72971
IČO 451 93 673,

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

0846/ZM1418/12          .....             32
4) rozhodlo
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti – zřízení, 
provozování a údržby kanalizace DN 700 k pozemku:

p. p. č. 231/22 – orná půda
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s vlastníkem:

Tesařská, s.r.o.
se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírové 
náměstí 519, PSČ 703 00
IČO 286 27 296,

za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 28.000,-Kč,

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro