Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:27:19
bod č. 31. - Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků Moravskoslezský kraj, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku SŽDC, s.o. a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku ŘSD pro oprávněného SMO
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0845/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
veřejného osvětlení a sloupu k částem pozemků:

p.p.č. 680/9 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 1095/7 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 1095/19 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem 
pozemků:

Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0845/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
kabelového vedení světelného signalizačního 
zařízení k částem pozemků:

p.p.č. 680/8 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 680/9 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 736/1 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 736/14 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 1095/7 - ostatní plocha, silnice
p.p.č. 1095/19 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem 
pozemků:

Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692

podle přílohy č. 6 předloženého materiálu

0845/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelového 
vedení světelného signalizačního zařízení a 
veřejného osvětlení k části pozemku:

p.p.č. 1149/2 - ostatní plocha, dráha
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

s:
Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace
se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00, IČO 70994234

a investorem stavby:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu

0845/ZM1418/12          .....             32
4) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti veřejného osvětlení k 
části pozemku:

parc.č. 2950/1 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

s:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČO 65993390

podle přílohy č. 12 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro