Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:25:39
bod č. 28. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek parc.č. 630/3 v k.ú. Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0842/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené 
nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to: 

- pozemek parc.č. 2917/4

- část pozemku parc.č. 2917/8 o výměře cca 2400 m2, dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 
předloženého materiálu

0842/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 630/3 - 
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 458 m2 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, nesvěřeno městskému obvodu 
Vítkovice, oddělenou dle GP č. 2427-109/2015 ze dne 25.6.2015 a nově 
označenou jako pozemek parc.č. 630/6 - ost. plocha, ost. komunikace

0842/ZM1418/12          .....             32
3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:

městskému obvodu Vítkovice

pozemek parc. č. 630/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
pořizovací ceně 2 915 600,-Kč
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

0842/ZM1418/12          .....             32
4) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nehlasoval Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro