Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:18:23
bod č. 21. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0835/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy
od: XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX 
XXX XX
za dohodnutou kupní cenu ve výši 126.900,-Kča uzavřít kupní smlouvu dle přílohy 
č.4 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:Výkupem předmětného pozemku je podmíněna 
výstavba kanalizační stoky 71, která je součástí stavby ?Kanalizační síť Nová 
Ves - Jih?, jejíž realizace již probíhá. Stavba je realizována nedaleko zdrojů 
pitné vody a jejich ochranného pásma. V případě, že nebude tato stoka 
realizována, nebude možné napojit stávající, ani nové nemovitosti na 
realizovanou splaškovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu 
v zastavěném území, není možné tuto stoku vést v jiné trase a napojit tyto 
nemovitosti na budovanou kanalizaci jiným způsobem.
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro