Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:17:18
bod č. 19. - Návrh na svěření majetku městským obvodům Mariánské Hory a Hulváky a Polanka nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0833/ZM1418/12          .....             32
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, městskému obvodu

a) Mariánské Hory a Hulváky

- stavba cyklistické stezky vybudovaná v rámci stavby 
"Cyklostezka Fráni Šrámka, Zelená", ORG 
3133, stavba na pozemku p.p.č. 1084 v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, v majetku města vedeno pod inventárním 
číslem 145892 v pořizovací hodnotě 462 034,-Kč

b) Polanka nad Odrou, majetek pořízený v rámci realizace 
stavby "Stavební úpravy Dělnického domu v Polance nad 
Odrou", ORG 8164, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:

- parkoviště a zpevněné plochy (SO 02) - parkovací plochy 
mezi ulicemi Molákovou, ul. Jana Zrzavého a ul. Hraničky včetně 
chodníků a vjezdů, na pozemcích parc.č. 862/2, 861/2, 787/1, v 
majetku města vedeno pod inventárním číslem 148488 v 
pořizovací hodnotě 2,302.921,40Kč

- přípojka kanalizace (SO 04), délka přípojky 105,54m z 
PVC KG DN 250 (SN 8) v jednotném sklonu 1,0%, na trase 4 revizní 
šachty prefabrikátové DN 1000, umístěná v 
pozemcích parc.č. 862/2, 861/2, 787/1, v majetku města vedeno pod 
inventárním číslem 148491 v pořizovací hodnotě 613 
875,30Kč

- přípojka vody (SO 05) - napojená na vodovodní řad z PVC 
DN 100 v zeleném pásu podél ul. Molákova, 
přípojka PV 1 z trub PE 100 RC, SDR11 DN 80 (d90x8,2mm) v celkové 
délce 22,04m, přípojka PV2 z trub PE 100, SDR11 DN 40 (d50x4,6mm) 
v celkové délce 20,76m, umístěná v pozemcích 
parc.č. 860/1, 861/2, 862/2, v majetku města vedeno pod 
inventárním číslem 148493 v pořizovací hodnotě 
156.106,70Kč

- přípojka elektro (SO 06) - nová elektrická 
přípojka provedena odbočením ze stávajícího 
podpěrného bodu rozvodné skříně z venkovního 
nadzemního vedení NN, provedeného vodiči AlFe, v 
pozemcích parc.č. 861/2, 787/1, 862/2, v majetku města vedeno pod 
inventárním číslem 148500 v pořizovací hodnotě 
167.562,02Kč

- oplocení (SO 10) - oplocení sestaveno z prvků uceleného 
plotového systému, tvořeno ocelovými sloupky, svařovanou 
sítí, betonovými dlaždicemi a otvíranými 
branami, celková délka oplocení je 46,40m včetně bran a 
branek, oplocení umístěno na pozemku parc.č. 862/2, 861/2, v 
majetku města vedeno pod inventárním číslem 148505 v 
pořizovací hodnotě 77.271,08Kč

0833/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
označit majetek v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky a v bodě 1 b) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro