Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:16:03
bod č. 17. - Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 1766 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0831/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 1788

od vlastníka:

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 - Nové Město

a uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci dle přílohy č. 
1/6 předloženého materiálu

0831/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc v bodu 1) tohoto 
usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že nemovitou věc uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

0831/ZM1418/12          .....             32
3) rozhodlo
označit nemovitou věc v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitou věc 
uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

0831/ZM1418/12          .....             32
4) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 1766 o výměře 170 m2, oddělena dle 
geometrického plánu č. 1330-71/2015 ze dne 5.5.2015 a nově 
označena jako pozemek parc.č. 1766/3 (viz příloha č. 2/3)

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro