Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 12:15:22
bod č. 16. - Návrh na přijetí daru vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s dárcem a povinným DIAMO, s.p.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0830/ZM1418/12          .....             32
1) rozhodlo
o přijetí daru, a to:

- vodovod pro veřejnou potřebu o celkové délce 1 174 m je 
situovaný na pozemcích parc. č. 2401, parc. č. 1946/77, parc. č. 
1946/102, parc. č. 1946/101, parc. č. 1946/103, parc. č. 2396/1, parc. č. 
2396/71, parc. č. 2367, parc. č. 2396/59, parc. č. 2396/55, parc. č. 2396/54, 
parc. č. 2396/38, parc. č. 2396/87, parc. č. 2396/81, parc. č. 2396/68, parc. 
č. 2396/111, parc. č. 2396/113, parc. č. 2382/1, parc. č. 2396/116, parc. č. 
2381, parc. č. 2396/115, parc. č. 2396/70, parc. č. 2396/119, parc. č. 
2396/121, parc. č. 2396/66, parc. č. 2396/52, parc. č. 2396/77, parc. č. 
2396/35, parc. č. 2396/58, parc. č. 2396/94, parc. č. 2396/49, parc. č. 
2396/57, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. 
Vodovod je osazen 9 ks podzemních hydrantů a 1 ks nadzemního 
hydrantu a je zakreslen v příloze č. 1 předloženého 
materiálu,

- kanalizace pro veřejnou potřebu o celkové délce 1 556 m je 
situována na pozemcích parc. č. 750/3 (ul. Na Baranovci), parc. 
č. 2398, parc. č. 2397/2, parc. č. 2396/35, parc. č. 2396/42, parc. č. 2396/77, 
parc. č. 2396/52, parc. č. 2396/1, parc. č. 2396/58, parc. č. 2396/59, parc. č. 
2396/66, parc. č. 2396/121, parc. č. 2396/119, parc. č. 2396/70, parc. č. 
2396/68, parc. č. 2396/115, parc. č. 2396/111, parc. č. 2396/110, parc. č. 
2396/82, parc. č. 2396/67, parc. č. 2374, parc. č. 2396/56, parc. č. 2396/75, 
parc. č. 2396/8, parc. č. 2402/1, parc. č. 2396/7, parc. č. 2396/91, parc. č. 
2396/53, parc. č. 2396/45, parc. č. 2396/44, parc. č. 2396/38, parc. č. 
2396/49, parc. č. 2396/57, parc. č. 2396/71, parc. č. 2396/92, parc. č. 2367, 
parc. č. 2396/72, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava. Kanalizace je opatřena revizními šachticemi s poklopy a 
dále podzemním septikem a odlehčovací komorou 
situovanými u napojení na kanalizaci v ulici Na Baranovci. 
Kanalizace je zakreslena v příloze č. 2 předloženého 
materiálu,

- vodovod pro veřejnou potřebu o celkové délce 180 m je 
situovaný na pozemcích p. p. č. 472/12, p. p. č. 451/4, p. p. č. 
472/7, p. p. č. 458/49, p. p. č. 458/3, vše v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, v trase od místa napojení na vodovod v ulici 
Orlovská až k šachtici A4 situovanou v bývalém 
areálu dolu Heřmanice. Vodovod je osazen 1 ks nadzemního 
hydrantu. Vodovod je zakreslen v příloze č. 3 předloženého 
materiálu

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu

s dárcem

DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO: 00002739

0830/ZM1418/12          .....             32
2) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby kanalizace v částech pozemků:

- parc. č. 2374 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2396/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/67 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/68 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/71 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/72 - ostatní plocha, manipulační plocha,
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a zřízení, provozování a údržby vodovodu v 
části pozemku:

- p. p. č. 458/3 - ostatní plocha, manipulační plocha,
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,

s:

DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO 00002739,

na dobu časově neomezenou za celkovou jednorázovou úplatu ve 
výši 24.200,-Kč včetně 21% DPH

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke 
kanalizaci a vodovodu na statutární město Ostrava na 
základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro