Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 10:59:57
bod č. 4. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016
(Poznámka: Předkládají: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, a Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0815/ZM1418/12          .....             29
1) schvaluje
a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2016 v 
členění

- příjmy celkem před konsolidací   6 877 352 tis.Kč

- financování                    - 4 847 
tis.Kč

- celkové zdroje před konsolidací  6 872 505 tis.Kč

- běžné výdaje před konsolidací   5 629 877 tis.Kč

- kapitálové výdaje              1 242 628 
tis.Kč 

- výdaje celkem před konsolidací  6 872 505 tis.Kč


b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody 
na rok 2016 v celkové výši 136 648 tis.Kč dle 
přílohy č. 9 předloženého materiálu a účelovou 
investiční dotaci pro městský obvod Svinov ve výši 
12 021 tis.Kč na akci Novostavba MŠ ve Svinově na ul. 
Stanislavského

c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody 
na rok 2016 v celkové výši 679 943 tis.Kč dle 
přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro 
městské obvody na rok 2016 v celkové výši 100 000 
tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v 
rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 
statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2016 v 
celkové výši 263 880 tis.Kč dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu

e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na 
rok 2016 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f) rozpočtový výhled na roky 2017-2019 dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu


0815/ZM1418/12          .....             29
2) bere na vědomí
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do 
investičního rozpočtu na rok 2016 dle přílohy č. 13 
předloženého materiálu

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do 
investičního rozpočtu na rok 2016 dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, 
běžných výdajů a kapitálových výdajů dle 
příloh č. 16, 17 a 18 předloženého materiálu

0815/ZM1418/12          .....             29
3) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 20 
předloženého materiálu

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem 
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 21 
předloženého materiálu

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 23 
předloženého materiálu

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dům kultury města 
Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, 
IČO 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Janáčkův 
máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 25 
předloženého materiálu

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, 
IČO 25399471 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti DK POKLAD se 
sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle 
přílohy č. 27 předloženého materiálu

i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Renarkon, o.p.s. se 
sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25380443 dle přílohy č. 28 
předloženého materiálu

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Vysoká 
škola báňská - Technická univerzita Ostrava se 
sídlem tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle 
přílohy č. 29 předloženého materiálu

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Česká republika - 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se 
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava- 
Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 30 předloženého 
materiálu

l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 31 
předloženého materiálu

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 32 
předloženého materiálu

n) o uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby se společností 
Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 
- Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33 
předloženého materiálu

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Dopravní 
podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 34 
předloženého materiálu

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Slezská diakonie 
se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, 
IČO 65468562 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Armáda 
spásy v České republice,z.s. se sídlem Petržílkova 
2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 40613411 dle přílohy č. 36 
předloženého materiálu

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Armáda 
spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 
2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 40613411 dle přílohy č. 37 
předloženého materiálu

t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Asociace TRIGON, 
o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 
27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se 
sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 
Ostrava-Mariánské Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 39 
předloženého materiálu

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc 
zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 40 předloženého 
materiálu

w) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě se sídlem 
Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava, IČO 
71009396 dle přílohy č. 41

z) o poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci 
významných akcí v oblasti sportu a handicapu 
příjemcům dle přílohy č. 42, a to ve výši dle 
uvedené přílohy předloženého materiálu a rozhodnout 
o uzavření smluv o poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci dle přílohy č. 42 a dle přílohy č. 43 
předloženého materiálu

0815/ZM1418/12          .....             29
4) ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2017 částku 3 000 tis.Kč na 
konání akce ME v krasobruslení Ostrava 2017
Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit
Termín: 31.12.2016

0815/ZM1418/12          .....             29
5) svěřuje
radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 
schvalování a provádění úprav 
závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím 
zřízením zastupitelstvem města s výjimkou případů, 
kdy příslušné rozpočtové opatření 
předcházející úpravě těchto závazných 
ukazatelů v souladu s článkem 10, odstavec 5 obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy 
vyhrazeno k projednání zastupitelstvu města
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro