Zasedání č. 201510 - 12. zasedání zastupitelstva města Dne 16.12.2015 09:46:18
bod č. 04. - Návrh na změnu ve složení rady města
(Poznámka: Hlasování o bodech 5) až 14) usnesení s úpravou v bodě 14))
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0809/ZM1418/12          .....             35
5) zrušuje 
bod 4) svého usnesení č. 0736/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015
 
6) stanoví 
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 8
 
7) zrušuje 
bod 5) svého usnesení č. 0736/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015
 
8) určuje 
podle § 84 odst. (2) písm. k) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že 
pro výkon funkce primátora a 7 náměstků primátora budou členové zastupitelstva města 
dlouhodobě uvolněni.
Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města určuje zastupitelstvo města:
- primátor - Ing. Tomáš Macura, MBA
- náměstek primátora - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
- náměstek primátora - Mgr. Radim Babinec
- náměstkyně primátora - Mgr. Kateřina Šebestová
- náměstek primátora - Mgr. Michal Mariánek
- náměstek primátora - Ing. Břetislav Riger
- náměstkyně primátora - doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
- náměstek primátora - Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
 
9) zrušuje 
body 2) a 5) svého usnesení č. 0737/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015
 
10) svěřuje 
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- zahraničních vztahů a publicity činnosti města
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti
- krizového řízení
- veřejného pořádku
- požární ochrany
- legislativně-právních činností
- strategického rozvoje
- dotací
 
11) svěřuje 
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- majetku
- bytovém
- veřejných zakázek (pro všechny resorty)
- sdružených nákupů a kapitálových účastí
 
12) svěřuje 
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- sportu
- školství
- vzdělávání
 
13) zrušuje 
bod 10) svého usnesení č. 0737/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015
 
14) určuje, 
že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje
náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek
a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho 
nepřítomnosti zastupují náměstci primátora v tomto pořadí:
a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
b) Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
c) Mgr. Radim Babinec
d) Ing. Břetislav Riger
e) Mgr. Kateřina Šebestová
f) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 20 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 12)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro