Výsledky hlasování na zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 25.11.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 06. - Závěr 54 0
2 0a. - Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.11.2015 54 32
(Pozn: Hlasování o zařazení nových bodů do programu)
3 0a. - Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.11.2015 54 38
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
4 0b. - Určení ověřovatelů zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.11.2015 54 53
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
5 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města 54 54
6 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 32
(Pozn: hlasování o bodu 1) usnesení )
7 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 34
(Pozn: hlasování o veřejné volbě)
8 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 32
(Pozn: volba náměstka primátora Mgr. Michala Mariánka)
9 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 31
(Pozn: volba náměstka primátora Ing. Břetislava Rigera)
10 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 32
(Pozn: volba náměstkyně primátora doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D.)
11 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 31
(Pozn: Volba člena rady JUDr.Lukáše Semeráka )
12 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 32
(Pozn: hlasování o zrušení usnesení 7/ZM1418/01)
13 03. - Návrh na změnu ve složení rady města 54 32
(Pozn: hlasování o stanovení dlouhodobě uvolněných členů rady města)
14 04. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a náměstkům primátora, určení náměstka primátora, který bude zastupovat primátroa v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora 54 32
(Pozn: hlasování o zrušení usnesení )
15 04. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a náměstkům primátora, určení náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora 54 32
(Pozn: hlasování o svěření úkolů a určení zastupovaní )
16 1. - Informace o činnosti orgánů města 54 47
(Pozn: Hlasování o návrhu občana Ing. Novotného )
17 1. - Informace o činnosti orgánů města 54 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 8. - Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 54 52
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
19 39. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO 53 44
(Pozn: hlasování o dokončení projednávání bodu )
20 39. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO 54 50
21 3. - Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2015 54 45
22 4. - Úprava závazných ukazatelů 54 51
23 5. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 54 50
24 6. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 53 49
25 7. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava)v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj k financování ze státního rozpočtu 54 51
26 9. - Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava a v alokaci finančních prostředků 54 51
27 68. - Veřejná zakázka "Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz", poř.č. 115/2015 54 49
28 10. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 2015!!! 54 49
29 11. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy organizacím Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o.s. a Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o.s. 54 50
30 12. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., - rozšíření účelu použití 54 50
31 13. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 54 50
32 14. - Záměr zřízení příspěvkové organizace města - platformy pro současné umění v Ostravě 54 48
33 15. - Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 mezi městem Ostravou a Českým krasobruslařským svazem 54 47
34 16. - Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 54 48
35 17. - Dohoda o vzájemném vypořádání, Souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení smlouvy 54 48
36 18. - Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 54 48
37 19. - Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Slezská Ostrava, Návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Slezská Ostrava 54 49
38 20. - Návrh na svěření věcí movitých městskému obvodu Radvanice a Bartovice 54 49
39 21. - Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty-pozemek parc. č. 2692/2 v k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice 54 49
40 22. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava od fyzických osob, návrh na svěření pozemku městskému obvodu Poruba 54 49
41 23. - Návrh koupit části pozemku p.p.č. 585/24, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 54 49
42 24. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu Vítkovice 54 49
43 25. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa" 54 49
44 26. - Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi vodovodních řadů a automatické tlakové stanice se spol. Veolia Energie ČR, a.s. 54 48
45 27. - Návrh koupit nebo nekoupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, lokalita ulice Na Lánech 54 50
46 28. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Bartovice, Radvanice, Michálkovice, Vítkovice, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Heřmanice, Muglinov, Kunčičky, Slezská Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava, obec Ostrava 54 48
47 29. - Návrh nekoupit nemovitosti v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 53 48
48 30. - Návrh na prodej pozemků pod komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 54 50
49 31. - Návrh prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská) 54 50
50 32. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 54 50
51 33. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 54 49
52 34. - Návrh na záměr města darovat či prodat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice 54 50
53 35. - Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 54 50
54 36. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 54 47
55 37. - Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 54 49
56 38. - Návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Ahepjukova), návrh na záměr města nedarovat, neprodat pozemky (ul. Červeného kříže) vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 54 49
57 40. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Koblov, obec Ostrava 54 49
58 41. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. Michálkovice a návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 54 50
59 42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 54 51
60 43. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a neprodat pozemky v k.ú. Poruba-sever a Poruba, obec Ostrava 54 51
61 44. - Návrh na záměr města prodat nemovitosti v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 54 51
62 45. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita integrovaný dům na ul. 30. dubna) 54 49
63 46. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves a městskému obvodu Polanka nad Odrou 54 49
64 47. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 54 49
65 48. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava; návrh nekoupit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 54 49
66 69. - Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0713/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 54 49
67 50. - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko pro projekt "Pořízení vozidel pro sociální účely" příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 54 49
68 51. - Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 54 49
69 52. - Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče 54 50
70 53. - Úprava závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblastech zdravotnictví, sociální věci a školství 54 51
71 54. - Odpověď na dopis ochránkyni práv Mgr. Anně Šabatové, Ph.D. 54 50
72 55. - Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 54 51
73 56. - Žádost Salesiánského střediska volného času Don Bosco o poskytnutí mimořádné dotace v oblasti prevence kriminality a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0473/2015/SVZV 54 46
74 57. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 1531/2015/SVZV 54 49
75 58. - Neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy Mysliveckému spolku Václavovice u Frýdku-Místku, z. s. 54 49
76 59. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 54 48
(Pozn: hlasováno o návrhu Ing. Macháčka)
77 49. - Návrh na založení obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení zakladatelské listiny obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na odejmutí věci ze svěření MOb Krásné Pole, návrh na vklad věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení prohlášení o vnesení nemovité věci 54 51
78 60. - Změna Územního plánu Ostravy 54 51
79 61. - Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy 54 44
80 62. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1462/2015/OI/ZFUN 54 52
81 63. - Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - realizace stavby "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava" 53 50
82 64. - Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucího věcného břemene v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 53 52
83 65. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 53 53
84 66. - Významná veřejná zakázka "Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko", poř. č. 137/2015 53 53
85 67. - Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační 54 44
(Pozn: prezentace plánu mobility )
86 67. - Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační 54 48
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)