Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 14:17:20
bod č. 64. - Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucího věcného břemene v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0802/ZM1418/11          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene" v 
souvislosti se stavbou "Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2.etapa, 
splašková kanalizace 2.a3.stavba a čerpací stanice splašků č.2, mezi budoucím 
povinným XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na částech pozemku p.p.č. 448/4 v 
katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č.2 
předloženého materiálu

0802/ZM1418/11          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 
“SSZ přechodu pro chodce č.2061 Těšínská - u 
kostela”, mezi budoucím povinným Moravskoslezským 
krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
částech pozemku p.č. 5596/1 v katastrálním 
území Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy 
č.4 materiálu

0802/ZM1418/11          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a o právu provést stavbu” v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Prokopská”, mezi 
budoucím povinným Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143

budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
částech pozemků p.č. 748, p.č. 869 a p.č. 2397/1 v 
katastrálním území Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, dle přílohy č.6 materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen