Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:23:49
bod č. 49. - Návrh na založení obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení zakladatelské listiny obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na odejmutí věci ze svěření MOb Krásné Pole, návrh na vklad věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení prohlášení o vnesení nemovité věci
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0797/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o založení obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o., jejímž jediným zakladatelem a 
společníkem bude statutární město Ostrava

0797/ZM1418/11          .....             30
2) schvaluje
zakladatelskou listinu obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

0797/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
o odejmutí Projektové dokumentace k územnímu 
řízení na investiční akci: "Novostavba Domova 
seniorů, včetně zpevněných obslužných ploch a napojení na 
sítě technické infrastruktury Krásné Pole 
Ostrava", zpracována na základě smlouvy o dílo ze dne 
20.7.2015, ev.č. 17/2015 SoD, uzavřené mezi SMO - MOb 
Krásné Pole jako objednatelem a Ing. arch. Martinem Jandou jako 
zhovovitelem, jejímž předmětem je Zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení, 
včetně inženýrské činnosti pro komunitní bydlení 
"Dům seniorů Krásné Pole"

ze svěření městskému obvodu Krásné Pole v souladu s 
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

0797/ZM1418/11          .....             30
4) rozhodlo
vložit do základního kapitálu nově zakládané 
obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 
formou peněžitého vkladu částku ve výši 806 000,- 
Kč.

0797/ZM1418/11          .....             30
5) rozhodlo
vložit níže uvedený majetek statutárního města 
Ostravy do základního kapitálu nově 
zakládané obchodní společnosti Dům seniorů v 
Krásném Poli s.r.o. formou nepeněžitého vkladu, a to:

- pozemek parc.č. 160,
- pozemek parc.č. 161,
- pozemek parc.č. 162,

 vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

s tím, že předmětem vkladu do základního kapitálu 
nebude budova čp. 5, která je součástí pozemku parc.č. 160 
v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a která bude před 
samotným vkladem výše uvedených pozemků odstraněna 
- zdemolována,

a dále Projektovou dokumentaci uvedenou v bodě 3) návrhu tohoto 
usnesení.

Celková výše nepeněžitého vkladu činí 
2.098.000,- Kč.

0797/ZM1418/11          .....             30
6) schvaluje
prohlášení o vnesení nemovitých věcí 
uvedených v bodě 5) návrhu tohoto usnesení do 
obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle 
přílohy č. 3 tohoto materiálu.
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen