Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:05:42
bod č. 45. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita integrovaný dům na ul. 30. dubna)
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0782/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
prodat
jednotku č. 3130/2, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3130 na 
pozemku parc. č. 1372/28 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
včetně všech jejích součástí (výtahů, vč. 
technologie strojovny, elektronického zabezpečovacího 
systému, elektrické požární signalizace a 
vybavení kuchyňských koutů uvedeného v příloze č. 3 
kupní smlouvy), - popis nebytového prostoru včetně 
podlahové plochy a vybavení je uveden v příloze č. 2a, 
která je nedílnou součástí smlouvy
a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1372/28 ve 
výši 3240/6046 ve výše uvedeném k.ú.
	
a spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046 na 
přípojce kanalizace a vodovodu na pozemku parc.č. 1372/1 v k.ú. 
Moravská Ostrava
	
s tím, že převodem vlastnictví k výše 
uvedené jednotce přechází na kupujícího 
spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046 na 
společných částech budovy č. p. 3130 na pozemku parc. č. 1372/28 
(tyto společné části budovy zahrnují rovněž vnitřní 
rozvody, včetně uzavíracích ventilů, elektroinstalaci, 
vzduchotechniku, klimatizaci, výměníkovou stanici, včetně 
přívodu ostré vody z předávací stanice),

nedílnou součástí smlouvy je příloha 2b, kde je 
uveden půdorys všech podlaží a schéma 
určující polohu jednotky a společných částí 
budovy a příloha 2c, kde je určení společných 
částí budovy
	 
spoluvlastnický podíl ve výši 2/58 nebytové 
jednotky č. 3128/5, (garáž-2 parkovací stání) , v 
budově č.p. 3128 na pozemku parc. č. 1362 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava,
	
a spoluvlastnický podíl ve výši 5260/808591 na 
pozemku parc. č. 1362 ve výše uvedeném k.ú.
	
s tím, že převodem spoluvlastnického podílu k 
výše uvedené jednotce přechází na 
kupujícího spoluvlastnický podíl ve 
výši 5260/808591 na společných částech budovy č. p. 
3128 na pozemku parc. č. 1362,
	
nedílnou součástí smlouvy je příloha 3a, ve 
které je uveden popis nebytového prostoru včetně podlahové 
plochy a vybavení a příloha 3b, kde je uveden půdorys 
podlaží a schéma určující polohu jednotky a 
společných částí budovy,

pozemek parc. č. 1372/25 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
technická vybavenost (trafostanice),
	 
část pozemku parc. č. 1372/1 o výměře 675 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 4988-16/2015 ze dne 26. 3. 2015 
označena jako nový pozemek parc. č. 1372/30, geometrický 
plán je jako příloha č. 1 nedílnou součástí 
smlouvy

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres 
Ostrava-město, nesvěřeno městskému obvodu,

(v lokalitě integrovaného domu na ul. 30. dubna 2D v Ostravě)

České republice - Úřadu práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice
IČO 724 96 991

za celkovou kupní cenu 35,500.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materi&a
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen