Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 13:03:48
bod č. 42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0779/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 435/17 - ost. plocha, 
jiná plocha o výměře 262 m2 v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava, svěřeného městskému obvodu Proskovice, která je 
dle geometrického plánu č. 831-150/2015 ze dne 21.7.2015 nově 
označena jako pozemek parc.č. 435/22 - ost. plocha, jiná plocha

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

0779/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a to:

část pozemku parc.č. 216/8, díl a, zast. plocha a 
nádvoří, zbořeniště o výměře 4 m2 a část 
pozemku parc.č. 1278/1, díl b, ost. plocha, dobývací 
prostor o výměře 5 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
sloučených dle geometrického plánu č. 2000-526/2012 ze dne 
18.7.2012 do nově vzniklého pozemku parc.č. 216/19, zast.plocha o 
výměře 9 m2

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
 
0779/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
že město nemá záměr směnit níže uvedené 
nemovité věci, a to:

- pozemek parc.č. 268
- pozemek parc.č. 269
- pozemek parc.č. 270
- pozemek parc.č. 271
- pozemek parc.č. 350

- část pozemku parc.č. 273 o výměře 3404 m2, dle zákresu 
ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu

- část pozemku parc.č. 274 o výměře 516 m2, dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Ostrava-Jih

za

- stavbu komunikace na pozemku parc.č. 272 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava

ve vlastnictví společnosti AUTOMONT CSW spol. s r.o., 
Ostrava-Bělský Les, Horní 3023/122, PSČ 700 30, IČO: 410 34 511
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen