Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:55:41
bod č. 29. - Návrh nekoupit nemovitosti v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0767/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
nekoupit nemovitosti:
- pozemek parc.č. 34/1 ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek parc.č. 34/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 34/2
- pozemek parc.č. 34/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 34/3
- pozemek parc.č. 34/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 34/4
- pozemek parc.č. 34/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 34/5
- pozemek parc.č. 34/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 34/6
- pozemek parc.č. 34/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 752, jiná stavba na pozemku parc.č. 34/7 
- pozemek parc.č. 34/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 34/8,

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

od společnosti HRABOSS,a.s., se sídlem Krmelínská 752/40, 
Hrabová, 720 00 Ostrava, IČO:268 02 252

0767/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
nekoupit pozemek:- parc.č. 36/2 ostatní plocha, manipulační plocha,v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava
od Ing. JXXXXX HXXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

0767/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
o prodeji nemovitostí:
- pozemku p.č.st. 460 zastvěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 305, jiná stavba na pozemku p.č.st. 460 
- pozemku p.p.č. 1488 ostatní plocha, jiná plocha 

- části pozemku p.p.č. 822/60 o výměře 3.475 m2, která je 
dle níže uvedeného geometrického plánu

nově označena jako pozemek p.p.č. 822/125 

- části pozemku p.p.č. 822/62 o výměře 6.382 m2, která je 
dle níže uvedeného geometrického plánu

označena jako díl "a" a části pozemku p.p.č. 822/63 o 
výměře 80 m2, která je dle stejného 

geometrického plánu označena jako díl "b", 
sloučeno do nového pozemku p.p.č. 822/126,

vše na základě geometrického plánu č. 1070-45/2015 
ze dne 30.4.2015,

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy

Společnosti pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se 
sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, IČO:607 92 914

za celkovou kupní cenu 6.611.000,-Kč a za podmínek 
uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.5 
předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle 
přílohy č.5 předloženého materiálu

0767/ZM1418/11          .....             30
4) rozhodlo
o prodeji pozemků:
- parc.č. 2/2 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 2/3 ostatní plocha, zeleň,
 vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy

Římskokatolické farnosti Ostrava-Stará Bělá, se 
sídlem 724 00 Ostrava-Stará Bělá, Blanická134/130,
IČO: 484 29 716

za celkovou kupní cenu 3.250,-Kč a za podmínek uvedených v 
kupní smlouvě, která je přílohou č. 8 předloženého 
materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu 
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nepřítomen Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nehlasoval
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen