Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 12:52:07
bod č. 23. - Návrh koupit části pozemku p.p.č. 585/24, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0761/ZM1418/11          .....             30
1) rozhodlo
koupit:
- část pozemku p.p.č. 585/24, o výměře 57 m2, oddělenou dle geometrického plánu 
č. 1901-23/2015 ze dne 29.7.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 585/25- 
část pozemku p.p.č. 585/24, o výměře 8 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 
1901-23/2015 ze dne 29.7.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 585/26
vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka XXXX XXXXXXXX, rok narození 
XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za ceny sjednané 
ve výši 25.308,-Kč a ve výši 3.552,-Kč, tj. ve výši cen obvyklých
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0761/ZM1418/11          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v 
bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

0761/ZM1418/11          .....             30
3) rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle 
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nehlasoval JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen