Zasedání č. 201509 - 11. zasedání zastupitelstva města Dne 25.11.2015 10:34:37
bod č. 04. - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a náměstkům primátora, určení náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora
(Poznámka: hlasování o svěření úkolů a určení zastupovaní )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0737/ZM1418/11          .....             35
2) svěřuje
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:


  - zahraničních styků a publicity činnosti města

  - vnější a vnitřní kontrolní činnosti

  - krizového řízení

  - veřejného pořádku

  - požární ochrany 

  - legislativně-právních činností 

  - strategického rozvoje

  - sportu

  - školství

  - vzdělávání

0737/ZM1418/11          .....             35
3) svěřuje
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:


- útvaru hlavního architekta

- investic

- stavebního řádu

0737/ZM1418/11          .....             35
4) svěřuje
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:

- kultury

- volného času

0737/ZM1418/11          .....             35
5) svěřuje
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:

- majetku

- bytovém

- dotací

- veřejných zakázek (pro všechny resorty)

- sdružených nákupů a kapitálových 
účastí

0737/ZM1418/11          .....             35

6) svěřuje
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:

- životního prostředí

- vodního hospodářství a zemědělstsví

- komunálním

- živnostenského úřadu

- IT služeb a outsourcingu

0737/ZM1418/11          .....             35
7) svěřuje
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:

- financí a rozpočtu

0737/ZM1418/11          .....             35
8) svěřuje
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku: 

- sociálních věcí

- zdravotnictví

- prevence kriminality 

0737/ZM1418/11          .....             35
9) svěřuje
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi

zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti na úseku:

- dopravy

- dopravně-správních činností

0737/ZM1418/11          .....             35
10) určuje
že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
nevykonává funkci, zastupuje

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek

a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka 
primátora zastupujícího primátora v době jeho 
nepřítomnosti zastupují náměstci primátora v tomto 
pořadí:

a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

b) Mgr. Radim Babinec

c) Ing. Břetislav Riger

d) Mgr. Kateřina Šebestová

e) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 22 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 12)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Zdržel se
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen