Výsledky hlasování na zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.10.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Zahájení, Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 10. 2015 52 50
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 02. - Určení ověřovatelů zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 10. 2015 52 52
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města 52 52
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 52 51
5 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 53 25
(Pozn: Udělení slova - Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 53 11
(Pozn: Hlasování o návrhu JUDr. Babky)
7 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 51 51
(Pozn: přestávka)
8 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 53 49
(Pozn: pokračování v jednání k bodu č. 9)
9 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 53 47
(Pozn: Hlasování o návrhu starostů MOb, který si osvojil pan Král)
10 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 53 49
(Pozn: Hlasování o návrhu JUDr. Semeráka)
11 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 53 43
12 43. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 44. - Žádost manželů R.P. a P.P. - vybudování příjezdové cesty 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 45. - Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 53 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 34. - Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů 53 36
(Pozn: Ukončení diskuse - Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
16 34. - Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů 53 44
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
17 3. - Navržení člena představenstva obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 53 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 4. - Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu v rámci programu Horizont 2020 53 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 5. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s konáním benefiční akce OPEL HANDY CYKLO MARATON 2015 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 6. - Úprava závazných ukazatelů 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 7. - Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 53 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 8. - Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 076000231368, ev. č. 05367/2000/OFR ze dne 17.10.2000 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 10. - Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům "Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích" a "Energetické úspory klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341,v Ostravě - Radvanicích" v rámci Operačního programu Životní prostředí 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 47. - Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na spolufinancování nákupu 17 ks požárních dopravních automobilů pro zajištění činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 48. - Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava a v alokaci finančních prostředků 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 49. - Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice" v rámci Operačního programu Životní prostředí 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
27 46. - Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. - postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva 53 53
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
28 11. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 jíž se zrušují OZV č. 3/2000 a OZV č. 4/2007 na stanovení kritérií pro určení pořadí žádostí o bytové náhrady ve městě Ostrava 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
29 12. - Návrh na přijetí budoucích darů vodovodů v k. ú. Nová Bělá, v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a uzavření smluv o budoucí smlouvě darovací a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími dárci a vlastníky pozemků 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
30 13. - Návrh na nepřijetí daru venkovního osvětlení v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 53 53
(Pozn: Hlasování o návrhu Ing. Palyzy na stažení materiálu)
31 14. - Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
32 15. - Návrh koupit část pozemku p.p.č. 212 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
33 16. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, Mariánské Hory, vše obec Ostrava (lokalita ul. Vojanova, ul. 28. října, ul. Plynární, vozovna Křivá) 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
34 17. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
35 18. - Návrh prodat pozemky parc.č. 101/43 a parc.č. 101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
36 19. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
37 20. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, návrh svěřit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, městskému obvodu Petřkovice 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
38 21. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Cihelní), v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Sokolská třída) 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
39 22. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
40 23. - Návrh nevymáhat relativní neplatnost kupní smlouvy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
41 24. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými a fyzickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti s Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
42 25. - Schválení úpravy závazných ukazatelů Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
43 26. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o změnu účelu poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 52 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
44 27. - Schválení záměru zpracování dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
45 28. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na modernizaci odbavovacího systému SAREZA 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
46 29. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sportu a volného času 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
47 50. - Návrh na přijetí budoucího daru cyklostezky na ul. Závodní v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, od společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a uzavření budoucí darovací smlouvy 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
48 51. - Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 52 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
49 52. - Návrh směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci akce "Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení stavby" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
50 53. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace v ulici Klasná" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
51 54. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,svěřené městskému obvodu 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
52 55. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu VTP 52 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
53 56. - Návrh na změnu termínů použití a finančního vypořádání poskytnuté investiční dotace společnosti DK POKLAD, s.r.o. 52 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
54 57. - Schválení úpravy závazného ukazatele Komorní scéně Aréna, p.o., žádosti o navýšení schválených neinvestičních dotací, žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti kultury pro rok 2015, žádost o úpravu podmínek použití poskytnuté dotace 52 46
(Pozn: Hlasování o variantě A))
55 58. - Žádost městského obvodu Radvanice a Bartovice - prominutí části účelového transferu 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
56 59. - Žádost Fotbalové asociace České republiky 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
57 67. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava; návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Poruba 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
58 60. - Návrh na záměr města vložit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu obchodní společnosti statutárního města Ostravy 51 42
(Pozn: Předkládají: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
59 30. - Návrh na úpravu závazného ukazatele právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace o 3.500 tis. Kč 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
60 31. - Úprava závazného ukazatele rozpočtu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
61 32. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016 a Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
62 61. - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 20/2013 a č. 9/2014. 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
63 33. - Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - projekt "Pořízení vozidel pro sociální služby" 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
64 35. - Návrh aktualizace č. 4 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
65 36. - Návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace do mezinárodního systému podpory na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
66 37. - Program dodatečného poskytnutí dodací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
67 38. - Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové investiční dotace na akci "Výstavba skladu techniky pro potřeby hospodaření v lesích" pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
68 39. - Zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
69 40. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
70 41. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Propojení ul.Pavlovova-Plzeňská" a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
71 62. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská" 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
72 63. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad" 51 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
73 64. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Vybavení křižovatky č.3030 Výškovická x Pavlovova SSZ, zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
74 65. - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace DK Poklad", poř. č. 153/2015 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
75 42. - Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s na realizaci projektů z Programu "Švýcarsko-české spolupráce" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
76 66. - Podnět občanů adresovaný finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva města ve věci hospodaření a nakládání s majetkem obce, nedodržování právních předpisů 51 48
(Pozn: Předkládají: Ing. Simona Piperková, předsedkyně finančního výboru a JUDr. Ivan Štefek, předseda kontrolního výboru)