Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:59:09
bod č. 39. - Zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0724/ZM1418/10          .....             33
1) rozhodlo
o zvýšení účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy poskytnuté na 
základě Smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ev. č. 1034/2015/OŽP o 300.000 Kč právnické osobě: Nadace na 
pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem Ostrava-Poruba, 
Ukrajinská 1536 na péči o opuštěná zvířata v 
době poranění, nemoci a týrání, zejména na 
komplexní řešení problematiky toulavých koček a psů 
na území města Ostravy dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu

0724/ZM1418/10          .....             33
2) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP s 
právnickou osobou: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981 se 
sídlem Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1536 dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu

0724/ZM1418/10          .....             33
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižují běžné výdaje
§ 3722, pol. 5169, ORJ 190 ............................ o 300 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery
§ 1014, pol. 5229, ORJ 190 ............................ o 300 tis. Kč

0724/ZM1418/10          .....             33
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro