Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:41:43
bod č. 57. - Schválení úpravy závazného ukazatele Komorní scéně Aréna, p.o., žádosti o navýšení schválených neinvestičních dotací, žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti kultury pro rok 2015, žádost o úpravu podmínek použití poskytnuté dotace
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0710/ZM1418/10          .....             30
1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku

Komorní scéně Aréna, příspěvková organizace, 
 o 80 tis. Kč

0710/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
o navýšení neinvestiční účelové 
dotace poskytnuté spolku Svatováclavský hudební 
festival, o.s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO: 26632578, na realizaci projektu "XII. 
ročník Svatováclavského hudebního festivalu" o 
1.000 tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ev. č. 1094/2015/KSV, uzavřené 
mezi statutárním městem Ostravou a Svatováclavským 
hudebním festivalem, o.s., dle přílohy č. 3 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu

0710/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo
o navýšení neinvestiční účelové 
dotace poskytnuté zájmovému sdružení 
právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, se 
sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 
75125285, na realizaci projektu "Provoz Národní 
kulturní památky Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece 
Vítkovických železáren v roce 2015" o 1.500 tis. Kč a 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, ev. č. 1236/2015KSV, uzavřené mezi statutárním 
městem Ostravou a Dolní oblastí VÍTKOVICE dle 
přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu

0710/ZM1418/10          .....             30
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3319, pol. 5901              o  2 500 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 2003  o 1 000 tis. Kč
na § 3322, pol. 5229                o 1 500 tis. Kč

0710/ZM1418/10          .....             30
5) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti kultury pro rok 2015 žadatelům o neinvestiční 
účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 8 
předloženého materiálu pro nesplnění 
formálních náležitostí

0710/ZM1418/10          .....             30
6) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v 
oblasti kultury pro rok 2015 žadateli o neinvestiční účelovou 
dotaci uvedenému v příloze č. 9 předloženého 
materiálu z věcných důvodů

0710/ZM1418/10          .....             30
7) rozhodlo
o změně podmínek použití neinvestiční 
účelové dotace poskytnuté Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, příspěvková organizace, se 
sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO: 00100528, na realizaci projektu "Ost-ra-var 2015 / 19. 
ročník festivalu ostravských činoherních divadel" dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 10 a o uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, ev. č. 2254/2015/KSV, uzavřené mezi statutárním 
městem Ostravou a Národním divadlem moravskoslezským, 
příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Zdržel se
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro