Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:38:28
bod č. 55. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu VTP
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0708/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to:

- pozemek parc. č. 4685/97 o výměře 1769 m2, který vznikne 
oddělením částí pozemků

 parc. č. 4685/1 o výměře 1502 m2, označené písmenem c
 parc. č. 4685/63 o výměře 180 m2, označené písmenem v
 parc. č. 4685/65 o výměře 87 m2, označené písmenem t

- pozemek parc. č. 4685/100 o výměře 56 m2, který vznikne 
oddělením části pozemku parc. č. 4685/71

- pozemek parc. č. 4685/101 o výměře 124 m2, který vznikne 
oddělením části pozemku parc. č. 4685/72

včetně stavby chodníku pro invalidy na části pozemku parc. č. 
4685/71, nově označeném jako pozemek parc. č. 4685/100

vše dle geometrického plánu vyhotoveného 
společností GEODAT v.o.s., č. 5594-92/2014 ze dne 23.6.2014

za kupní cenu 1,660.350,- Kč

do vlastnictví společnosti ELCOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na 
Větrově 34, PSČ 142 00, IČO 25077155

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro