Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:31:26
bod č. 52. - Návrh směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci akce "Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení stavby"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0705/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
směnit níže uvedené nemovitosti, a to:

z vlastnictví statutárního města Ostravy, bez 
svěření městskému obvodu, pozemky
- parc. č. 2968 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- parc. č. 2967/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- parc. p.č. 100/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
- parc. p.č. 455/90 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

za

- část pozemku parc. č. 3550/4 o výměře 1023 m2, nově označenou 
jako pozemek parc. č. 3550/21 v   k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle geometrického plánu č. 4816-2/2015 ze dne 16.1.2015, 
včetně součástí a příslušenství 
(tramvajové trati) 

- tramvajovou trať na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava

ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 6 tohoto 
materiálu; podle této smlouvy uhradí společnost 
Dopravní podnik Ostrava a.s. statutárnímu městu Ostrava 
rozdíl v ceně obvyklé předmětů směny ve výši 
5 400,- Kč

0705/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č.7 předloženého materiálu k 
pozemku parc.č. 2968 - ostatní plocha, dráha v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava s budoucím vlastníkem:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 619 74 757

za účelem zřízení, provozování a 
údržby kabelového vedení veřejného 
osvětlení, světelného signalizačního 
zařízení, vodovodního přivaděče DN 700, vodovodního 
řadu DN 200, kanalizace DN 300, kanalizace DN 500, kanalizace DN 600, 
kanalizačního sběrače DN 1700, kanalizačního sběrače DN 1500 v 
pozemku parc.č. 2968 v k.ú. Poruba, obec Ostrava na dobu časově 
neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč 
+ DPH v zákonné výši za podmínky, že 
zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu 
1) usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro