Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:25:39
bod č. 29. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sportu a volného času
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0702/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových 
dotací sportovním subjektům dle přílohy č. 1 a dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
mimořádných účelových dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 
příjemci účelových dotací dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

0702/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
o neposkytnutí mimořádné účelové dotace 
Tělocvičné jednotě SOKOL Svinov, se sídlem: Stanislavského 
480/48, Ostrava-Svinov, 721 00, IČO: 60609478 ve výši 1.020.775,- 
Kč na realizaci projektu "Obnova sociálního 
zázemí na házenkářském hřišti TJ 
Sokol Svinov" dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu

0702/ZM1418/10          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

-  s n i ž u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o  407 tis. Kč
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161 o 1.485 tis. Kč

-  z v y š u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161  o  900 tis. Kč
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161  o   80 tis. Kč
na § 3421, pol. 5222, ORJ 161  o  862 tis. Kč

investiční transfery
na § 3421, pol. 6322, ORJ 161  o   50 tis. Kč

0702/ZM1418/10          .....             30
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro