Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:24:59
bod č. 28. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na modernizaci odbavovacího systému SAREZA
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0701/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve 
výši 2 300 tis. Kč obchodní společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 na 
modernizaci odbavovacího systému SAREZA dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto 
usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0701/ZM1418/10          .....             30
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují
běžné výdaje
na § 3412, pol. 5169, ORJ 161 o 101 tis. Kč

snižují
investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 2 199 tis. Kč

zvyšují 
investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 2 300 tis. Kč

0701/ZM1418/10          .....             30
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 31.10.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro