Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:11:06
bod č. 24. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými a fyzickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti s Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0697/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a o právu 
provést stavbu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu k pozemku:

parc. č. 553/1 – ostatní plocha, zeleň
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:

Asental Land, s.r.o.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, 
PSČ: 702 00
IČO 277 69 143

a

s investorem:
DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO 00002739,

za účelem zřízení, provozování a 
údržby vodovodního řadu v uvedeném pozemku, na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč 
za 1m2 plochy pozemku zatížené služebností + DPH v 
zákonné výši

0697/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku:

p. p. č. 472/7 - ostatní plocha, silnice
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711

a

s investorem:
JM VISION a.s.
se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 
120 00 Praha 2
IČO 01494325,

za účelem zřízení, provozování a 
údržby přepadu kanalizace ČSOV v uvedeném pozemku, na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
10.000,-Kč + DPH v zákonné výši

0697/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy 
č. 6 předloženého materiálu k pozemkům:

p. p. č. 337/1 – orná půda,
p. p. č. 337/149 – orná půda,
oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků:

JM VISION a.s.
se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 
120 00 Praha 2
IČO 01494325,

za účelem zřízení, provozování a 
údržby vodovodního řadu DN 150 a přípojky NN ČSOV v 
uvedených pozemcích, na dobu časově neomezenou a 
bezúplatně

0697/ZM1418/10          .....             30
4) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku:

p. p. č. 417/14 – ostatní plocha, silnice
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711,

za účelem zřízení, provozování a 
údržby vodovodu v uvedeném pozemku, na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč + DPH v 
zákonné výši

0697/ZM1418/10          .....             30
5) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy 
č. 10 předloženého materiálu k pozemkům:

parc. č. 1687/9 - ostatní plocha, dráha,
parc. č. 1732/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků:

ArcelorMittal Ostrava a.s.
se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, 
doručovací číslo 707 02
IČO 451 93 258,

za účelem umístění, provozování a 
údržby vodovodního řadu v uvedených pozemcích, na 
dobu neurčitou a bezúplatně

0697/ZM1418/10          .....             30
6) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 12 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 2003/19 ? ostatní plocha, zeleňv k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s 
vlastníkem pozemku:
ZXXXXX PXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXně,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 v uvedeném 
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1 
m2 plochy pozemku zatížené služebností

0697/ZM1418/10          .....             30
7) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 13 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 2003/23 ? ostatní plocha, zeleňv k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s 
vlastníky pozemku:
manželé
XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX
XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX
oba XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
SJM podíl ve výši 1/2,
manželé
XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX
XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX
oba XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
SJM podíl ve výši 1/2,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 160 a PE D 90 v 
uvedeném pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 
250,-Kč za 1 m2 plochy pozemku zatížené služebností
 
0697/ZM1418/10          .....             30
8) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti dle přílohy č. 15 předloženého 
materiálu k pozemku:

parc. č. 1183/7 – ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:

Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou 
se sídlem K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
IČO: 136 44 009,

za účelem zřízení, provozování a 
údržby

vodovodního řadu DN 100 v uvedeném pozemku, v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 3110-154a/2015 ze dne 
29.7.2015,

nadzemního vedení veřejného osvětlení v 
uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým 
plánem č. 3110-154b/2015 ze dne 29.7.2015,

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve 
výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro