Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:10:27
bod č. 23. - Návrh nevymáhat relativní neplatnost kupní smlouvy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0696/ZM1418/10          .....             30
1) bere na vědomí
informaci o nabídce na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če ve 
vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX umístěné na pozemku parc. č. 1111/45 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy

0696/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
nedovolat se relativní neplatnosti kupní smlouvy ze dne 27.5.2015 uzavřené 
mezi XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XXX XX a XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX pro porušení zákonného předkupního práva upraveného 
v §3056 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro